Membri

ADUNAREA GENERALĂ - 06 Aprilie 2023 - București

Concluzii eveniment 06 Aprilie 2023 București


În prima parte a Adunării Generale, s-a derulat o reuniune de lucru a membrilor Asociației cu Doamna Oana Marie ARAT – Director General al Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastuctura Mare (Programul Dezvoltare Durabilă), abordându-se în principal fazarea proiectelor și sistemul de garanții.

Doamna Oana Marie ARAT, DIRECTOR GENERAL al Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastuctura Mare (Programul Dezvoltare Durabilă)


Ulterior, în cadrul evenimentului, a avut o intervenție Domnul Ionel TESCARU- Președintele Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, accentuând necesitatea corelării progamelor de investiții cu obligațiile de conformare rezultate din Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în legislația națonală prin Ordonanța nr 7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman.

Domnul Ionel TESCARU- Președintele Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice


Domnul Ilie Vlaicu - Președintele Asociației Române a Apei a prezentat Programul de activitate al Asociației pentru 2023, un accent deosebit punându-se pe creșterea vizibilității sectorului de apă la nivelul autorităților centrale și locale și stimularea dialogului și a cooperării între actorii relevanți din sectorul de alimentare și tratare a apelor, prin introducerea unor indicatori de performanță:

 • Minim 4 întâlniri online și 2 întâlniri fizice/ comisie, începând cu luna martie 2023
 • Participarea a minim o instituție centrală la întâlnirile organizate de către ARA
 • Minim un comunicat/ eveniment promovat pe întreaga infrastructură de comunicare ARA
 • Valorificarea materialelor în revista ARA – minim 3 evenimente/ număr

Domnul Ilie Vlaicu - Președintele Asociației Române a Apei

Membrii Asociației Române a Apei participanți la Adunarea Generală:


Asociația Română a Apei dezvoltă în continuare Conceptul ”Industria Apei ca proiect de țară” prin colaborarea cu autoritățile centrale și locale, dar și cu companiile private (constructori și consultanți) și cu mediul academic, în vederea reconstrucției sectorului de alimentare cu apă, motor de dezvoltare a economiei naționale.

La nivelul Asociației se urmărește dezvoltarea componentei profesionale, prin crearea și implementarea de ghiduri de bună practică, în vederea creşterii performanţelor operaţionale şi a capacităţii instituţional - administrative a membrilor ARA.


Derularea evenimentului

Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei Române a Apei, întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale şi ale Statutului Asociaţiei şi cu respectarea formalităţilor de convocare :

 • a aprobat Lista membrilor Asociației Române a Apei, ca urmare a dobândirii și pierderii calității de membru;
 • a ratificat hotărârile luate de structurile instituționalizate ale Asociației Române a Apei;
 • a aprobat Raportul de activitate al Asociației Române a Apei pe anul 2022;
 • a aprobat Raportul privind rezultatele înregistrate cu ocazia inventarierii patrimoniului Asociației Române a Apei, la data de 31.12.2022 și înregistrarea în evidențele contabile a valorificării inventarului ;
 • a aprobat execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Bilanțul Contabil pentru exercițiul financiar al anului 2022;
 • a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori, Situațiile financiare pe anul 2022 și Descărcarea de gestiune a conducerii Asociației Române a Apei pentru anul 2022;
 • a aprobat Programul de activitate al Asociației Române a Apei pentru anul 2023;
 • a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Asociației Române a Apei pentru anul 2023;
 • a aprobat Raportul privind Starea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România în anul 2021 ,

în unanimitate (cu luarea în considerare a voturilor exprimate prin mijloace electronice de o parte a membrilor ai Asociaţiei);

 • a luat act de Informarea privind organizarea Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” 2023 , respectiv a Conferinţei Tehnico-Științifice a Asociaţiei Române a Apei , și a Expoziției de Specialitate “ExpoApa” - Ediția 23 .

Documentele Adunării Generale

au fost transmise electronic anterior evenimentului, înmânate participanţilor în format fizic şi/sau pe memory stick prin mapa evenimentului, dar pot fi accesate şi în platforma Asociației, în zona destinată exclusiv membrilor Asociaţiei.

Materiale accesibile doar membrilor ARA autentificati
Accesati lista de materiale si documente